UPE

پرتوهای استاندارد اروپا

IPN فرم کوتاهی برای عناصر ساختمانی یا تیرهایی با شکل میله ای با

سطح داخلی شیب فلنج ها و ابعاد مطابق با استاندارد EN 10365 است.

… یک تیرآهن فولاد ضد زنگ می تواند با جوشکاری اجزای

سازنده آن ساخته شود یا گرم گرم شود اکسترود شده